Muotoilu leikkaa läpi toimialojen

Arktisen muotoilun klusterin ytimessä olevassa Arktisen muotoilun osaamiskeskuksessa yritykset, tiede ja taide kohtaavat. Tuloksena on arktisesta olosuhdeosaamisesta kumpuavia ratkaisukeskeisiä innovaatioita.

Lappi on jo vuosia profiloitunut muotoilun erityisosaajana. Muotoilu on läpileikkaavaa toimintaa ja vaikuttaa yrityksissä ja yhteisöissä monella tasolla. Muotoilu linkittyy muun muassa palveluiden, tuotteiden, tuotantoprosessien, yrityskulttuurien ja tilojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Tavoitteena on yrityksen, tuotteen tai palvelun tekeminen kilpailukykyisemmäksi.

Arktisen muotoilun klusterin ajatuksena on edistää alueen elinkeinoelämän, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä. Pohjoisuuteen ja arktisuuteen profiloitunut muotoilun osaamiskeskus tukee Lapin älykästä erikoistumista. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan lisäksi Arktisen muotoilun klusterissa ovat vahvasti mukana muun muassa Rovaniemen Kehitys Oy ja Rovaniemen kaupunki teemalla Arctic Design Capital. Tänä syksynä Arktisen muotoilun klusteri on saanut lisäpotkua Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamasta Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeesta. Hankkeessa edistetään lappilaisten klustereiden verkostoitumista ja kansainvälistymistä.

Arktisen muotoilun osaamiskeskus
Arktisen muotoilun klusterin ydin on Arktisen muotoilun osaamiskeskus. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa luotu osaamiskeskus edistää eri tahojen välistä yhteistyötä. Klusterissa on vahvasti mukana Rovaniemen Kehitys Oy ja Rovaniemen kaupunki.

Mitä lisäarvoa muotoilu tuo palvelun tai tuotteen suunnitteluun, hankekoordinaattori Tuomas Honka Lapin yliopistolta?
Muotoilu antaa tuotteelle ymmärrettävän ja toimivan ulkomuodon. Käyttäjälähtöinen muotoilu parantaa ergonomiaa, esteettisyyttä, käytettävyyttä, valmistettavuutta, kustannustehokkuutta ja ekologisuutta. Muotoilu lisää tuotteen tai palvelun laatua ja uskottavuutta. Lappilaisissa organisaatioissa, tuotteissa ja palveluissa on paljon potentiaalia, jota muotoiluajattelun kautta voidaan jalostaa entistä kilpailukykyisemmäksi liiketoiminnaksi.

Miten arktinen muotoilu eroaa ”tavallisesta” muotoilusta?
Muotoilu voidaan mieltää arktiseksi, kun se liittyy ilmiöihin, palveluihin ja asioihin, jotka ovat tyypillisiä arktisille alueille, luonto-olosuhteille ja materiaaleille. Arktinen muotoilu antaa kilpailuetua alueen yrityksille ja tuottaa olosuhdeosaamista. Arktinen muotoilu tuottaa uusia ratkaisumalleja esimerkiksi digitaalisiin palveluihin matkailu- ja elämysteollisuudessa. Muotoilu lisää ihmisten viihtyvyyttä pohjoisilla alueilla, ja se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia arktisen olosuhdeosaamisen tuotteistamisessa. Uutta liiketoimintaa syntyy alueen tärkeille elinkeinoille.

ArchiCad-ohjelma
Tilasuunnitelman mallintamista ArchiCAD-ohjelmistolla. Kuva: Emmi Harjuniemi / Lapin yliopisto

Miten arktisen muotoilun klusteri ja Arktisen muotoilun osaamiskeskus muuttavat Lapin lisäksi koko maailmaa?
Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen tavoitteena on olla huippuluokan osaamiskeskus, jossa tehdään tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä alueellisen elinkeinoelämän ja kehitysorganisaatioiden kanssa. Osaamiskeskuksella on myös vahva kansallinen ja kansainvälinen verkosto. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa edistää uusimman tutkimustiedon leviämistä käytäntöön. Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen laaja verkosto avaa mahdollisuudet suurempiin ja pitkäkestoisempiin tutkimusrahoituksiin sekä EU:sta että kotimaasta.
Arktisen muotoilun osaamiskeskuksessa alueen toimijat kohtaavat taiteen ja tieteen puitteissa. Tuloksena syntyy viimeisimmän tutkimuksen, luovan taiteen ja suunnitteluosaamisen yhdistäviä prototyyppejä ja testauksia. Koko maailman muuttaminen on kova haaste. Vuonna 2025 Arktisen muotoilun osaamiskeskus on kuitenkin maailman kärkipaikka tehdä muotoilututkimusta, jossa yhdistyy arktinen kulttuuri- ja olosuhdeosaaminen muotoilun ja taiteen kautta.


LISÄTIETOJA
Taiteiden tiedekunnan dekaani Timo Jokela, timo.jokela@ulapland.fi

* * *

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeessa mukana on ollut Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen kehitys sekä verkostojen kautta muita alueen toimijoita.